Skip to content

European Social Label Logo

Europe – Our Society

Care to Change The World

Ett projekt av EUSL-Gruppen för morgondagens inkluderande samhälle

EUSL-Gruppen verkar för att minska, och i slutändan ta bort, utanförskapet i det svenska och europeiska samhället. Detta görs genom en holistisk genomlysning på vad utanförskap, integration, mångfald och jämställdhet är och sedan skapas lösningar för de utmaningar som har framkommit. EUSL-Gruppens fokus är näringslivet där målsättningen är att skapa dels ett stödben åt existerande välfärdssystem men även ett eget välfärdssystem baserat på småföretagares påverkan i samhället. 

Med projektet EUOS, Europe Our Society, bygger EUSL-Gruppen upp flera olika samhällen i Sverige och i framtiden även Europa som är politiskt obundna men framför allt fysiska modeller av hur morgondagens samhälle ska komma att se ut. Varje litet samhälle bygger på EUSL-Gruppens tre inriktningar: Företagande, utbildningar samt privatpersoner. 

Gemensamt för de olika projekten är att det finns hotellverksamhet vilket symboliserar näringslivet, arbetsmarknadspolitiska projekt som symboliserar utbildning samt Social Green House som representerar individen som vill ta nästa kliv mot att bli integrerad i samhället genom eget företagande. Hotellverksamheten symboliserar hur samhället drar in externt kapital för att växa. Utöver detta kryddas projekten med företagshubbar i form av Social Impact House, historiska byggnader, människor som bor året runt och många aktiviteter och andra samarbeten med kommuner för att dra till sig besökare.

Varmt välkommen att svepa till vänster för att se projekten digitalt men framför allt varmt välkommen under 2021 för att besöka oss på plats!

European Social Label Logo

Projekt 1

Den första delen i projektet EUOS fokuserar främst på hur människor blir integrerade och engagerade i civilsamhället genom utbildning. Projektet utgår från Småland med en utmanande demografi och en geografisk utsatthet. Det geografiska läget representerar även vad som bäst kan kallas för landsbygd. Målet med projektet är att hitta nycklarna för att på bästa vis engagera näringslivet i regionens kompetensutmaningar, för att bli mer och bättre involverade i den lokala utvecklingen. Ett stort problem i regionen är att kompetensen som finns eller skapas genom bland annat Linnéuniversitetet inte stannar kvar utan hamnar i någon av Sveriges storstäder.

European Social Label önskar att på ett par års sikt kunna bli den givna leverantören av kompetens inom vissa branscher, så som service-branschen, bygg med flera genom att ha designat en ax-till-limpa- modell tillsammans med näringslivet för deras kravställning på kompetenser. Kopplingen till näringslivet kommer således vara av vikt och koncepten så som Social Green House och Social Impact House kommer att vara på plats men mindre synliga. European Social Label erbjuder inom projektet den fulla produkt och tjänsteportföljen men tyngdpunkten är lagd på utbildning.

European Social Label Logo

Projekt 2

Med Projekt 2 lägger European Social Label och EUOS fokus på näringslivsfrågan framför utbildning. Denna del i projektet handlar mer om vad näringslivet önskar och behöver för att bli engagerade i frågor gällande integration och utanförskap, och som inte berör specifikt utbildning. I denna del av det övergripande projektet EUOS läggs fokus på medlemsgenereringen till European Social Label genom entreprenörsprogrammet Social Green House, så väl som företagshubben Social Impact House och möten utifrån ett företagarperspektiv med människor i utanförskap.

Projektet utgår från norra Stor-Stockholm och är en blandning av storstad, ytterområden och till viss del landsbyggd. Vidare kommer ett stort fokus ligga på ett eller flera samarbeten med kommuner där ett effektmål om att få in sociala och idéburna företag som leverantörer till dessa. Förhoppningen med projektet är att skapa ett företagsengagemang för ett bättre civilsamhälle, med fokus på lönsamhet för företagarna.

European Social Label Logo

Projekt 3

Projekt 3 utgår från västra Stockholm och kan som enklast förklaras som en sammanslagning av Projekt 1 och Projekt 2. Delarna utbildning och företagande får lika mycket uppmärksamhet och projektet tar även höjd för demografiska skillnader mellan landsbygd och storstad. Målsättningen med projektet är inte att få en kopia på Projekt 1 eller Projekt 2 utan att skapa ytterligare en version av EUOS. Genom de tre delprojekten hoppas European Social Label att hitta värden som sedan går att applicera på resten av EU’s medlemsländer för att i dessa etablera fler delprojekt. Med fler delprojekt får European Social Label än fler parametrar att i praktiska miljöer utveckla modellen utifrån demografiska och nationella förutsättningar.

European Social Label Logo

European Social Label

European Social Label, är ett konglomerat i ett större konglomerat med tre olika inriktningar och tillhörande underliggande områden. Tillsammans skapar de en enhet med fokus på mångfald, inkludering och integration. Denna enhet, som utgår frånett koncept kallat för RoomsWithoutanAppointment – rum utan möte –  är något som det större konglomeratet tillämpar på små och medelstora företag i hela EU på ett sätt där dessa frågor ska ses som en investering och inte som en kostnad. Konceptet bygger på den idéburna sektorns värderingar och hur dessa appliceras på den privata sektorns ordinarie verksamheter. Genom att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med dessa frågor kan samhället och synsättet på utanförskap och integration utvecklas och göra världen till det bättre.

EUSL-Gruppens kärna är en icke-statlig, ej vinstdrivande organisation  som är medlemsdriven med inriktning på juridiska organisationer i första hand. Som namnet antyder är verksamheten riktad mot hela EU vilket innebär att alla medlemmar får tillgång till EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, inom medlemskapet. EUSL’s verksamhet skiljer sig från de flesta andra icke-statliga organisationer eftersom vår medlemsbas främst är baserad inom SME-sektorn.

sv_SESwedish
Close Bitnami banner
Bitnami